Wat is reeds gedaan?

Hieronder ziet u een selectie van werkzaamheden die inmiddels zijn gedaan.
U kunt altijd contact met ons opnemen om (andere) projecten te bespreken of nader toegelicht te krijgen.Gemeente Westland

Voor de gemeente Westland wordt momenteel een Haalbaarheidsonderzoek verricht m.b.t. een multifunctioneel Centrum voor de Kunsten. Uitgangspunten zijn de Kadernota Kunst & Cultuur, het bijbehorend uitvoeringsprogramma en het bestuursaccoord. De inzet is om een cultuurketen te ontwikkelen die oog heeft voor de professionals en voor de amateurs en genoeg ruimte biedt voor talentontwikkeling. Voorts wordt ook een bijdrage geleverd aan de aankomende herijkingsoperatie van deze gemeente.

Provincie Noord Holland

Subiside analyse tbv Noord Hollandse projecten zwerfjongeren. Momenteel worden voorbereidingen daartoe getroffen en moet uitmonden in een concreet subsidievoorstel aan de provincie Noord Holland.

Projectplan en subsidieaanvraag t.b.v Hindostaanse senioren, provincie Flevoland en Noord Holland

Kerndiensten : Projectadviseur Non Profit instelling

 • Ontwikkelen van een gezondheidsproject t.b.v. het voorkomen van diabetes mellitus (suikerziekte) bij Hindoestaanse senioren in provincie Flevoland en Noord Holland
 • Ontwikkelen van een preventieprogramma waarmee moeilijk bereikbare doelgroepen worden bereikt
 • Toepassen van de ‘peer-to-peer’ methodiek in het preventieprogramma
 • Evaluatie van het project en uitbrengen van een effectrapportage
 • Het totale project koppelen aan het gemeentelijke Wmo activiteitenplan
 • Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer (Jeugd en onderwijs)

  Kerndiensten : Beleidsadviseur a.i./projectleider

 • Doorontwikkeling van het ‘achter de voordeur ’ project en integratie met andere outreachende activiteiten in het stadsdeel
 • Aansturing project(leider) m.b.t. fusie van het project ‘achter de voordeur’ met gelijksoortige activiteiten van de fuserende stadsdelen ( Nieuw West)
 • Coördinatie van de integratie van voornoemd project in het breed sociaal loket ( i.o)
 • Doorontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin (OKC) naar 18 jaar
 • Ontwikkelen Jaarplan 2010 OKC
 • Opstellen plan van aanpak/implementatie m.b.t. Multi Probleem Gezinnen (MPG)
 • Werven en aanstellen van casuïstiekmedewerker (van Altra) voor MPG trajecten en Lokaal Gezinsoverleg (LGO)
 • Vertegenwoordiging van het stadsdeel m.b.t. het sociaal domein in het fusieproces met andere stadsdelen ( Osdorp en Slotervaart)
 • Coördinatie Decentraal lokaal Onderwijsoverleg (DLO)
 • Voorbereiden van verschillende DB notities (i.z. de outrechende activiteiten, OKC en MPG)
 • Invulling geven aan het ‘Meesterplan Onderwijs Nieuw West’ m.n. gericht op spoor zorg en ouderbetrokkenheid ( invalshoek Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer)
 • Gemeente Zaanstad

  Een meervoudige opdracht wordt gerealiseerd voor de Gemeente Zaanstad, afdeling Onderwijs en Jeugd. De onderdelen die aan bod komen zijn: Het ontwikkelen van een pilot t.b.v. de ouderkamer in VVE verband: Het opzetten/kwartiermaken van een pilot gericht op de VO instellingen en maatschappelijke stages en het ontwikkelen/uitvoeren beleid i.z. participatiebanen. Voorts worden verkenningen gedaan met het oog op de uitwerking van een Platform Arbeidsmarkt & Onderwijs (PAO).

  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Jeugd te Amsterdam

  In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/afdeling Jeugd in Amsterdam is gewerkt aan de onderdelen multi probleemgezinnen en het in kaart brengen van de schuldhulpverlening bij de jeugd.

  Onderdelen van het programma Bijzonder Traject Risico jongeren zijn versterkt. Nieuw preventief beleid is ontwikkeld voor de groep jongeren onder de achttien jaar die met schuldenproblematiek te maken (kunnen) hebben.

  Omdat de wet-regelgeving voor deze schoolgaande groep niet toereikend is, is samen met de Dienst Werk en Inkomen een pilot gestart die zich richt op een preventie programma voor het onderwijs, onderzoek naar de aard, omvang en incidentie van de schuldenproblematiek én een toolkit is ontwikkeld voor de doelgroep.

  Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

  Voor de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is een project ontwikkeld t.b.v. de stageproblematiek. Er is een brug gebouwd tussen de verschillende corporaties en MBO instellingen door het creëren van stageplaatsen. Beoogd werd om de corporaties en onderwijsinstellingen samen te laten optrekken opdat er een blijvende wisselwerking kon optreden. Zowel de werkgevers als het onderwijs hebben elkaar gevonden en sluiten een convenant voor verdere samenwerking. Samen met de organisatie Matrix Partners bv is deze opdracht gerealiseerd

  Interim zakelijk leider bij een jeugdtheatergezelschap in Amsterdam

  Interim zakelijk leider bij een jeugdtheatergezelschap in Amsterdam Werkgebied: voorbereiden en realiseren van een vierjarige subsidieaanvraag bij het Rijk. Taakstellende reorganisatie van het bedrijf. Onderzoek naar de effectiviteit van het onderdeel cultuureducatie. Resultaat:

 • De subsidie is voor vier jaar toegezegd
 • De reorganisatie heeft ertoe geleid dat er drastisch kon worden bezuinigd en de effectiviteit van de activiteiten werd verhoogd
 • Nieuwe verbindingen werden gelegd met soortgelijke aanbieders, de lokale overheid en verschillende onderwijsinstellingen
 • Gemeente Amsterdam

  Beleidsadviezen aan de gemeente Amsterdam. De werkgebieden: Jeugd en Veiligheid, Ontwikkeling van een programma t.b.v. het Cultureel Educatief Centrum Zuidoost, Het Roma en Sinti project, Nota Kunst en Cultuur en de ontwikkeling van de culturele sector in het Amsterdam Arena Gebied

  Volg ons op